Kategorie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Definicje

 1. byArt – galeria internetowa działająca pod adresem www.byart.com.pl, której administratorem i właścicielem jest firma Niepubliczne Przedszkole Językowe Mądry Maluch Rafał Herba, ul. Pomorska 1c/40 84-230 Rumia, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Wejherowo, jako indywidualna działalność gospodarcza. REGON:191081993 , NIP: 9580035852
 2. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w byArt i jest posiadaczem konta Użytkownika, które może rozszerzyć na konto Twórcy lub Tropiciela Vintage.
 3. Kupujący – Użytkownik, który dokonał Zakupu Produktów oferowanych w byArt.
 4. Twórca– Użytkownik, który wystawia Produkty rękodzieła artystycznego i zamierza dokonać sprzedaży swoich Produktów w byArt, w efekcie ich sprzedaży Sprzedający.
 5. Tropiciel Vintage - użytkownik, który wystawia produkty prezentowane w dziale „Zakątek Vintage”.
 6. Produkt- towar, który może być przedmiotem kupna lub sprzedaży w byArt
 7. Zakup - transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Twórcą lub Tropicielem Vintage a Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość.

§ 2 Korzystanie

 1. Rejestracji w galerii byArt dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres, adres email.
 2. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez byArt w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
 3. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od byArt na swój adres email.
 4. Użytkownikiem byArt może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun, a wszelkie transakcje będą dokonywane za każdorazową zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. Zabrania się publikowania w galerii byArt treści, wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.
 7. Rejestracja w byArt, jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.

ZAKUPY I SPRZEDAŻ

§3 Zamówienia

 1. Po dodaniu Produktów do koszyka Użytkownik może złożyć zamówienie. Odbywa się to poprzez weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia. Od tego momentu Użytkownik staje się Kupującym.
 2. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w wyznaczonym terminie (6 dni w przypadku wpłaty na konto, 3 dni w przypadku płatności kartą lub e-przelewem).
 3. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie, będzie anulowane. Anulowanie zbyt wielu zamówień Użytkownika spowoduje usunięciem konta, co reguluje §4 niniejszego Regulaminu.
 4. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku byArt. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.
 5. Zabrania się Kupującemu nakłaniania Twórcy jak i Tropiciela Vintage do sprzedaży Produktu poza byArt.

§4 Kontrola zamówienia

 1. Kupujący zobowiązany jest opłacać złożone zamówienia w terminie wskazanym w paragrafie 3 oraz składać zamówienia w sposób przemyślany. Jest to związane z unikalnym charakterem sprzedawanych Produktów.
 2. Kupującemu, który w ciągu 30 dni nie opłaci pięciu zamówień, zostanie usunięte konto Użytkownika.
 3. Kupującemu, który w ciągu 30 dni wycofa przynajmniej pięć zamówień, zostanie usunięte konto Użytkownika.

§ 5 Ceny

 1. Ceny widniejące na stronie byArt przy Produktach stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
 2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. Ceny są stałe , obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.
 4. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku, jeśli Twórca lub Tropiciel Vintage zdecyduje się dokonać przeceny. Przecena Produktu może nastąpić nie wcześniej niż 10 dni po dacie wystawienia Produktu.

§ 6 Koszty wysyłki

 1. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 2. Koszty wysyłki krajowej i zagranicznej są ustalane przez Twórcę lub Tropiciela Vintage, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania.
 3. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka, oddzielnie dla Produktów każdego z Twórców lub Tropiciela Vintage.
 4. Zamawiając dwa lub więcej Produktów od tego samego Twórcy bądź Tropiciela Vintage, Kupujący płaci koszt wysyłki za Produkty ustalony przez Twórcę, lub Tropiciela Vintage i akceptuje ten koszt przed zatwierdzeniem dokonania Zakupu.

§ 7 Przesyłki

 1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością twórców lub tropicieli vintage i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki.
 2. Przesyłki z zamówionymi produktami są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez kupującego.
 3. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt z twórcą lub tropicielem vintage.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, ByArt zleca twórcy/tropicielowi vintage wysyłkę produktów. Od tego momentu produkt powinien zostać wysłany w ciągu 3 dni roboczych.
 5. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli twórca lub tropiciel vintage ustalił urlop lub jeśli w opisie produktu wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

§ 8 Płatności

 1. Jedyną formą płatności w byArt jest przedpłata.
 2. Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe byArt:

  PKO BP Inteligo: 50 1020 5558 1111 1175 5480 0095
  Niepubliczne Przedszkole Językowe Mądry Maluch
  ul. Pomorska 1c/40 , 84-230 Rumia

  Dane konta dla przelewów zagranicznych:

  IBAN: PL  50 1020 5558 1111 1175 5480 0095
  Niepubliczne Przedszkole Językowe Mądry Maluch 
  ul. Pomorska 1c/40 , 84-230 Rumia 
  Bank odbiorcy: PKO Bank Polski Spółka Akcyjna-Centrala , ul. Puławska 15, 00-515 Warszawa
  Kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW  
   
 3. Przedpłaty można również dokonać online za pośrednictwem platformy transakcyjnej payu.pl.
 4. Kupujący, którzy chcą zapłacić e-przelewem z banku, powinni wybrać opcję wpłaty na konto bankowe i zlecić przelew w swoim banku używając danych konta byArt podanych w punkcie 2 § 8.

§ 9 Rabaty

 1. Za każdą złotówkę wydaną na Zakupy w byArt (nie uwzględniając kosztów wysyłki) Kupujący otrzymuje 1 punkt.
 2. Za każde 800 punktów zebranych w ramach systemu rabatowego Kupujący otrzymuje 10 %rabatu na jednorazowy Zakupy w byArt.
 3. Chęć skorzystania z rabatu Kupujący wyraża zaznaczając odpowiednią opcję w koszyku.

§10 Zwroty i wymiany

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku z późniejszymi zmianami o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, tzn. zwrócić Produkt bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu wobec podmiotu wskazanego w tejże ustawie.
 2. W tym zakresie byArt zobowiązuje się udzielać odpowiedzi na zadawane pytania Kupującego.
 3. Zgodnie z art.10 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny, zwrotowi nie podlega Produkt wykonany na indywidualne zamówienie kupującego oraz taki, który na życzenie kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (na przykład poprzez zmianę kolorystyki, rozmiaru, materiału wykonania itp.).
 4. Ponadto prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
 5. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania, Do odsyłanego Produktu należy również dołączyć wydrukowane i uzupełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Prosimy o dołączenie paragonu, (jeśli był dołączony) oraz kompletu metek (jeśli były dołączone do Zakupionego Produktu).
 6. Kupujący zobowiązany jest zwrócić zakupiony Produkt w nienaruszonym stanie na adres Twórcy lub Tropiciela Vintage dostarczony mu przez byArt. Dla celów dowodowych Produkt powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). Przyjmuje się ogólne zasady odpowiedzialności za Produkt w trakcie przesyłki.
 7. byArt zwraca Kupującemu pieniądze w imieniu Sprzedającego niezwłocznie po tym jak Twórca lub Tropiciel Vintage potwierdzi odbiór zwrotu Produktu w stanie nienaruszonym.
 8. Zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe, którego dane Kupujący podał w formularzu zwrotu. W przypadku zmiany uprzednio wskazanego rachunku bankowego prosimy o wcześniejszą pisemną informację w tym zakresie.

§ 11 Reklamacje

 1. Reklamacje są rozpatrywane przez Twórców oraz Tropicieli Vintage
 2. W przypadku sporów byArt pomaga stronom rozstrzygnąć czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy kontrahentami, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia otrzymanego Produktu.
 3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po stwierdzeniu wad Produktu wg ogólnych zasad prawnych w tym zakresie.
 4. byArt informuje, że Produkty wystawiane w „Zakątku Vintage” są Produktami używanymi, prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z poszczególną ofertą , ewentualnie dopytać w tej kwestii Sprzedającego.
 5. Aby zgłosić reklamację wadliwego bądź niezgodnego z ofertą Produktu, wnosi się, aby Kupujący w pierwszej kolejności zalogował się na swoje konto i wypełnił formularz reklamacyjny. W formularzu należy opisać przyczynę reklamacji, czyli wymienić wady Produktu. Można także zachować zwyczajną formę pisemną zgodnie z obowiązującymi przepisami. byArt oświadcza, iż wypełnienie ww. formularza jest tożsame ze zgłoszeniem wady bezpośrednio do Sprzedającego.
 6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Produkt na adres sprzedającego dostarczony mu przez byArt. Dla celów dowodowych Produkt powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). Przyjmuje się ogólne zasady odpowiedzialności za Produkt w trakcie przesyłki.
 7. Twórca zobowiązany jest usunąć wadę, bądź naprawić reklamowany Produkt, wymienić go na Produkt podobny, wolny od wad lub wymienić na inny Produkt wybrany przez kupującego. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartości Produktu, koszty wysyłki do kupującego i koszty odesłania Produktu).
 8. Różnice wynikające z ustawień monitora (dotyczące nasycenia barw, odcieni) nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 9. Produkt wykonany na indywidualne zamówienie kupującego oraz taki, który na życzenie kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (zmianę użytych materiałów, rozmiaru, kolorystyki itp.) nie będzie podlegał dobrowolnej reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z opisem lub zdjęciami.
 10. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres twórcy dostarczony mu przez byArt. Dla celów dowodowych Produkt powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). Przyjmuje się ogólne zasady odpowiedzialności za Produkt w trakcie przesyłki.
 11. Twórca zobowiązany jest wymienić reklamowany Produkt na właściwy, zgodny z opisem oraz zdjęciami. W przypadku braku możliwości wymiany, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartości Produktu, kosztu wysyłki do kupującego i kosztu odesłania Produktu).
 12. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.
 13. Aby zgłosić do byArt brak przesyłki, Kupujący proszony jest o zalogowanie się na swoje konto i wypełnić formularz zgłoszenia braku przesyłki.
 14. Jeżeli przesyłka została wysłana a od wysyłki upłynął termin określony w punkcie 12 § 11, to Twórca zobowiązuje się zgłosić na Poczcie reklamację przesyłki. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Pocztę może trwać do 30 dni.
 15. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot całości poniesionych kosztów (wartości Produktu oraz kosztu wysyłki). Powyższe nie zamyka dochodzenia roszczeń Kupującego na zasadch ogólnych.

 

§ 12 Sprzedający

 1. Sprzedający posiada status Twórcy lub Tropiciela Vintage. Status ten przyznawany jest Użytkownikowi przez byArt po akceptacji zgłoszenia Użytkownika na Twórcę lub Tropiciela Vintage.
 2. O przyznaniu Użytkownikowi statusu Twórcy lub Tropiciela Vintage, byArt decyduje w oparciu o zdjęcia Produktów dołączone przez Użytkownika do zgłoszenia.
 3. byArt zastrzega sobie prawo do przyznania w/w statusu Użytkownikowi w sposób uznaniowy.
 4. Po przyznaniu statusu Twórcy lub Tropiciela Vintage, w celu możliwości zawierania umów kupna – sprzedaży za pośrednictwem byArt Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane konta bankowego, uzupełnić dane adresowe. Dodatkowo można wstawić baner o wymiarach 760x145 pikseli. Można to zrobić poprzez zakładkę "Ustawienia" na swoim koncie.
 5. Aby wysłać zgłoszenie na Twórcę lub Tropiciela Vintage, Użytkownik musi zalogować się na swoje konto a następnie wypełnić  formularz zgłoszeniowy w dziale Współpraca.
 6. Zabrania się Twórcom i Tropicielom Vintage zamieszczania na banerze adresów innych stron www oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy.
 7. byArt zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi statusu Twórcy lub Tropiciela Vintage bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli Produkty wystawiane przez Użytkownika mają negatywny wpływ na wizerunek serwisu. Przyznaje się w tym zakresie uznaniowość po stronie byArt, na co Użytkownik wyraża zgodę.

§ 13 Produkt

 1. Zamieszczając w galerii byArt Produkty autorskie, Twórca oświadcza, że jest ich autorem. Twórca może zamieszczać w galerii byArt jednie Produkty własnego autorstwa.
 2. Tropiciel Vintage oświadcza, że jest w posiadaniu Produktów, które zamieszcza w galerii byArt.
 3. Wystawiając Produkt w galerii byArt, Twórca jak i Tropiciel Vintage zobowiązany jest zamieścić dobrej jakości zdjęcia Produktu oraz jego szczegółowy opis (zawierający kolory, skład surowcowy, wymiary, właściwości itp.), aby wyeliminować wprowadzenie w błąd Kupującego.
 4. Jeżeli Twórca bądź Tropiciel Vintage oferuje swoje Produkty na sprzedaż jednocześnie w innych miejscach, to zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji oferty tak, aby odzwierciedlała faktyczną dostępność Produktów.
 5. Zabrania się Twórcy i Tropicielowi Vintage zamieszczania w opisach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, adres strony internetowej, numer telefonu itp.
 6. Zarówno Twórca jak i Tropiciel Vintage zobowiązani są przypisać Produkt do odpowiedniej kategorii produktowej. Celowe i notoryczne przypisywanie Produktów do nieodpowiednich kategorii będzie skutkowało ich usunięciem.
 7. Twórca i Tropiciel Vintage deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć oraz opisów, które publikuje w galerii byArt. 
 8. Wystawiając Produkt w galerii byArt, Twórca i Tropiciel Vintage ustala jego cenę końcową oraz koszt wysyłki.
 9. Twórca oraz Tropiciel Vintage wyraża zgodę na wykorzystanie publikowanych przez niego treści (opisów nazw, zdjęć) w celach promocyjnych na stronie byArt, jak również w innych miejscach (internet, prasa, telewizja).
 10. Twórca oraz Tropiciel Vintage może samodzielnie usunąć wystawiony Produkt pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w czyimś koszyku.
 11. Galeria byArt zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Użytkownika Produktów bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli mają one zły wpływ na wizerunek galerii.
 12. Selekcji Produktów wyświetlanych na stronie głównej oraz w działach Polecane Produkty oraz Upominki dokonuje byArt w formie uznaniowej.
 13. Selekcji Produktów prezentowanych w newsletterze dokonuje byArt w formie uznaniowej.
 14. Wystawione Produkty pozostają w galerii byArt przez dowolny okres. Produkty sprzedane nie są automatycznie usuwane, byArt zastrzega sobie prawo do usunięcia powiększeń zdjęć sprzedanych Produktów po upływie 8 miesięcy od ich wystawienia.

§ 14 Realizacja zamówień

 1. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, galeria byArt zleca Twórcy lub Tropicielowi Vintage wysyłkę Produktów. Od tego momentu zamówienie powinno być wysłane w ciągu 3 dni roboczych.
 2. Wysyłka opłaconych Produktów następuje w formie listu poleconego lub paczki (korzystając z usług Poczty Polskiej) lub w formie przesyłki kurierskiej.
 3. W momencie zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, zarówno Twórca, jak i Tropiciel Vintage zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego oraz byArt.
 4. Twórca i Tropiciel Vintage zobowiązani są przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.
 5. Po wysłaniu Produktów, Twórca oraz Tropiciel Vintage zobowiązani są potwierdzić realizację zamówienia na swoim koncie.
 6. Zabrania się Twórcy oraz Tropicielowi Vintage dołączania do przesyłek wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

§ 15 Komunikacja z Kupującymi

 1. Twórca oraz Tropiciel Vintage zobowiązany jest możliwie jak najszybciej odpowiadać na wiadomości otrzymane od Użytkowników.
 2. Zabrania się Twórcy i Tropicielowi Vintage nakłaniania kupującego do Zakupu Produktu poza galerią byArt.
 3. Twórca oraz Tropiciel Vintage powinien inicjować kontakt z Kupującym jedynie w określonych okolicznościach, takich jak niezgodność adresu wysyłki, zmiana formy dostawy, ustalenie rozmiaru, zwrot Produktu.
 4. byArt zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami o treści niezgodnej z powyższymi założeniami.

§ 16 Prowizje i opłaty

 1. Posiadanie konta Użytkownika, korzystanie ze statusu Twórcy oraz Tropiciela Vintage, jak również wystawianie Produktów w galerii byArt jest bezpłatne.
 2. byArt pobiera prowizję od Sprzedajacego (Twrócy bądź Tropiciela Vintage) z tytułu dokonanej sprzedaży, która wynosi 22% ceny sprzedanego Produktu.
 3. byArt pobiera prowizję od Sprzedajacego (w dziale materiały) z tytułu dokonanej sprzedaży, która wynosi 5% ceny sprzedanego Produktu.
 4. Koszty wysyłki Produktów nie są brane pod uwagę przy obliczaniu prowizji.
 5. byArt nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą, gdy Kupujący dokona płatności za Produkt.
 6. Wyżej wskazana prowizja podlega zwrotowi w przypadku odstapienia od umowy przez Kupującego.
 7. Prowizja od sprzedaży pobierana jest z bieżących wpływów za Zakupy dokonywane przez Kupujących. Na co Sprzedający wyraża zgodę.

§ 17 Rozliczenia

 1. Wypłata środków zgromadzonych przez Twórcę oraz Tropiciela z tytułu sprzedaży Produktów w galerii byArt następuje raz w miesiącu, w dniach 05-10 danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 2. Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedawcę ( w dziale materiały) z tytułu sprzedaży Produktów w galerii byArt następuje raz w tygodniu, w każdy poniedziałek, za tydzień  poprzedni.
 3. Wartość rozliczenia należną twórcy i tropicielowi vintage za poprzedni miesiąc stanowi suma cen Produktów sprzedanych w poprzednim miesiącu, pomniejszona o prowizję byArt oraz powiększona o koszty wysyłki tych Produktów.
 4. Wartość rozliczenia należną sprzedawcy (w dziale materiały)za tydzień poprzedni stanowi suma cen Produktów sprzedanych w poprzednim tygodniu, pomniejszona o prowizję byArt oraz powiększona o koszt wystyłki Produktów.
 5. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotu Produktów, za które Twórca bądź Tropiciel Vintage otrzymał już wynagrodzenie w ramach poprzednich rozliczeń.
 6. Twórca oraz Tropiciel Vintage może na bieżąco śledzić rozliczenia, związane ze sprzedażą na swoim koncie.
 7. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Twórcy lub Tropiciela Vintage, zdefiniowane przez niego.
 8. byArt zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Twórca lub Tropiciel Vintage zalega z wysyłką zamówień. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż w/w wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z byArt.

§ 18 Faktury VAT

 1. Na życzenie twórcy oraz tropiciela vintge, byArt wystawia faktury VAT na łączną kwotę prowizji pobraną w danym miesiącu od sprzedaży Produktów.
 2. Twórca oraz Tropiciel Vintage akceptuje opisany w punkcie 1 & 18 sposób przekazywania faktur. Akceptacja ta przestaje obowiązywać wyłącznie po jej pisemnym wypowiedzeniu.
 3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U. nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na koncie twórcy lub na koncie tropiciela vintage.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

§ 19 Ochrona danych osobowych

 1. byArt sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez byArt zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem galerii.
 2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do Ogólnokrajowego Rejestru Zbiorów Danych Osobowych.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
 5. W celu realizacji złożonych zamówień, byArt udostępnia twórcy lub tropicielowi vintage dane osobowe kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
 6. W celu umożliwienia kupującemu dokonania zwrotu towaru, byArt udostępnia kupującemu dane osobowe twórcy lub tropiciela vintage. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
 7. byArt zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do byArt stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. byArt może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec byArt lub naruszył niniejszy Regulamin, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku nieuregulowania należności wobec byArt, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

§ 20 Zobowiązania Użytkowników

 1. Użytkownik może wykorzystać otrzymane od byArt informacje wyłącznie w celach związanych z wysyłką towarów zakupionych za pośrednictwem byArt.
 2. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od byArt w związku z realizacją czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

PLIKI COOKIES

§ 22 Wykorzystanie plików Cookies

 1. Galeria byArt korzysta z plików Cookies ("ciasteczka"). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer,Opera, Safari).
 4. Pliki cookies w byArt wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk "lubię to", logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook).
 5. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem byArt i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.
 6. Korzystając z galerii byArt, Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22 Rola Galerii byArt

 1. Galeria byArt jest pośrednikiem w transakcjach zawieranych pomiędzy Twórcami i Kupującymi, pomiędzy Tropicielami Vintage i Kupującymi.
 2. byArt świadczy usługi na rzecz sprzedających (Twórców, Tropicieli Vintage) polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze, obsłudze płatności oraz obsłudze klienta.
 3. byArt nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. W szczególności byArt nie ponosi odpowiedzialności, za jakość oraz legalność Produktów wystawianych na sprzedaż przez Twórców, Tropicieli Vintage, za rzetelność opisów dodawanych przez w/w oraz za wypłacalność Kupujących dokonujących Zakupów.

§ 23 Usunięcie konta Użytkownika

 1. byArt może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec byArt lub naruszył niniejszy Regulamin, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 2. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w galerii byArt w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do byArt stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 3. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w byArt.
 4. byArt zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie galerii.
 5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji byArt, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w byArt bez uprzedniej zgody byArt. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody, to jego nowe konto zostanie usunięte.


§ 24 Czynności zabronione

 1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej byArt bez uprzedniej zgody byArt lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.
 2. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów byArt oraz byArtbloog w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności, jeśli działanie to ma na celu wprowadzenie klientów w błąd.
 3. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508) zabrania się wykorzystania znaku towarowego byArt bez uprzedniej zgody byArt. Znak towarowy został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej.
 4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 1-3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.